REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO STAR MY HAIR

Loyalty Card, Silver Card, Gold Card


Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje Program Lojalnościowy STAR MY HAIR (dalej: „Program”) skierowany do klientów detalicznych STAR MY HAIR.
 2. Organizatorem Programu jest STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska z siedzibą w Karczewie przy ul. Sikorskiego 5/24, NIP: 5321919086 (dalej: „Organizator”).
 3. Program jest prowadzony w sklepach firmowych STAR MY HAIR (dalej „Sklepy”) na terenie Polski. Aktualna lista sklepów jest dostępna na stronie www.starmyhair.pl.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
 5. Udział w Programie jest dobrowolny.
 6. Uczestnicy Programu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 7. Udział w Programie i świadczenia na rzecz Uczestników mają charakter osobisty i nie są zbywalne.


Rozdział II. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i go zaakceptuje.
 2. Do Programu nie może przystąpić osoba, która posiada już Loyalty Card, Silver Card, Gold Card (dalej: „Karty”) lub Partner Card.
 3. Aby przystąpić do Programu Uczestnik zobowiązany jest czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić Formularz „Zgoda na udział w Programie Lojalnościowym STAR MY HAIR” (dalej: „Formularz”), złożyć podpis i przekazać Formularz Organizatorowi.


Rozdział III. Opis Programu

 1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje Loyalty Card – kartę służącą do zbierania pieczątek od Organizatora za dokonane zakupy. Zebranie odpowiedniej ilości pieczątek umożliwia zakup czterech drobnych upominków w cenie promocyjnej 1 grosz (cena jednego upominku) oraz przyznanie Karty Stałego Klienta.
 2. Po okazaniu Loyalty Card przy kasie podczas dokonywania zakupu jest przyznawana jedna pieczątka za każde pełne 50 złotych dokonanego jednorazowego zakupu (wartość z jednego paragonu/faktury). Przykładowo za zakup o wartości 52 zł Uczestnik otrzyma 1 pieczątkę, a za zakup o wartości 145 zł Uczestnik otrzyma 2 pieczątki.
 3. Uczestnik za piątą, dziesiątą, piętnastą oraz dwudziestą zebraną pieczątkę otrzyma możliwość zakupu drobnego upominku wskazanego przez Organizatora w cenie promocyjnej 1 grosz (0,01 zł).
 4. Po zebraniu 10 pieczątek Uczestnik otrzyma Kartę Stałego Klienta - Silver Card. Uczestnik po otrzymaniu Silver Card może kontynuować zbieranie pieczątek na dolnej części Loyalty Card (od jedenastego do dwudziestego pola).
 5. Po zebraniu kolejnych 10 pieczątek na tej samej Loyalty Card (łącznie 20 pieczątek) Uczestnik otrzyma Kartę Stałego Klienta - Gold Card. Organizator wydaje Gold Card wyłącznie po zwróceniu Loyalty Card oraz Silver Card. W tym momencie karta Silver Card ulega zablokowaniu. Uczestnik po otrzymaniu Gold Card nie może otrzymać kolejnej Loyalty Card i dłużej brać udziału w zbieraniu pieczątek.


Rozdział IV. Loyalty Card

 1. Loyalty Card stanowi potwierdzenie uprawnienia Uczestnika do udziału w Programie.
 2. Organizator na karcie umieszcza imię i nazwisko Uczestnika w polu „Posiadacz karty”. Loyalty Card nie jest kartą płatniczą ani nie uprawnia do rabatu.
 3. Loyalty Card jest kartą imienną. Jest niezbywalna i nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom.
 4. Uczestnik może posiadać jedną Loyalty Card.
 5. Po zgubieniu Loyalty Card nie jest możliwe odtworzenie ilości otrzymanych pieczątek. Uczestnik może ponownie przystąpić do Programu i otrzymać nową Loyalty Card, pod warunkiem, że nie otrzymał jeszcze Silver Card ani Gold Card.
 6. Niemożliwe jest korzystanie z Loyalty Card w następujących przypadkach:
  1) po rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie;
  2) po wykluczeniu przez Organizatora Uczestnika z Programu na skutek naruszenia przez Uczestnika Regulaminu;
  3) po zakończeniu Programu przez Organizatora.


Rozdział V. Karty Stałego Klienta

 1. Silver Card oraz Gold Card to Karty Stałego Klienta uprawniające do uzyskania rabatu na większość produktów w Sklepach (Silver Card uprawnia do 3% rabatu, a Gold Card do 5% rabatu). Niektóre produkty nie są objęte rabatem, między innymi: meble, urządzenia fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre zestawy kosmetyków. Informacji, które produkty podlegają rabatowi może udzielić obsługa Sklepów.
 2. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów w Sklepach, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
 3. W celu naliczenia rabatu należy okazać przy kasie Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem płatności.
 4. Organizator na Karcie Stałego Klienta umieszcza imię i nazwisko Uczestnika w polu „Posiadacz karty”. Karty Stałego Klienta nie są kartami płatniczymi.
 5. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi. Są niezbywalne i nie mogą być udostępniane przez Uczestnika innym osobom.
 6. Uczestnik nie może posiadać więcej niż jednej Karty Stałego Klienta.
 7. Niemożliwe jest korzystanie z Karty Stałego Klienta, która została zablokowana. Blokada następuje w związku z:
  1) rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie;
  2) wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Programu na skutek naruszenia przez Uczestnika Regulaminu;
  3) zakończeniem Programu przez Organizatora.


Rozdział VI. Rezygnacja, wykluczenie z Programu oraz zakończenie Programu

 1. Udział w Programie jest dobrowolny a Uczestnik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie bez terminu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji prosimy o zwrot wydanych Kart Organizatorowi.
 2. Rażące naruszenie Regulaminu przez Uczestnika Programu może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Programie oraz zatrzymaniem lub zablokowaniem Kart.
 3. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora.
 4. Organizator może odmówić osobie wykluczonej z Programu ponownego przystąpienia do Programu.
 5. Organizator ma prawo zakończyć Program po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie internetowej www.starmyhair.pl. Z upływem terminu zakończenia Programu następuje blokada wszystkich wydanych Kart (jeśli dotychczasowy Program nie zostanie zastąpiony podobnym programem dopuszczającym używanie wydanych wcześniej Kart).


Rozdział VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska z siedzibą w Karczewie przy ul. Sikorskiego 5/24. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych w Formularzu.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz żądania ich aktualizowania i poprawiania albo ich usunięcia w całości lub w części. Żądanie można zgłosić na piśmie na adres pocztowy STAR MY HAIR ul. Warszawska 18A 05-480 Karczew, na adres e-mail biuro@starmyhair.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 3. Klient przystępując do Programu może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w Formularzu w celu przesyłania informacji handlowych oraz w celach marketingowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.


Rozdział VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu należy składać do Organizatora na piśmie na adres pocztowy STAR MY HAIR ul. Warszawska 18A 05-480 Karczew, na adres e-mail biuro@starmyhair.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuznania listownie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.


Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora: www.starmyhair.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie w Sklepach oraz na stronie internetowej www.starmyhair.pl.
 3. W razie niezgodności postanowień Reg­ulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2018.