REGULAMIN PROGRAMU DLA PARTNERÓW STAR MY HAIR

Partner Card

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje Program dla Partnerów STAR MY HAIR (dalej: „Program”) skierowany do firm.
 2. Organizatorem Programu jest STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska z siedzibą w Karczewie przy ul. Sikorskiego 5/24, NIP: 5321919086 (dalej: „Organizator”).
 3. Program jest prowadzony w sklepach firmowych STAR MY HAIR (dalej „Sklepy”) na terenie Polski. Aktualna lista sklepów jest dostępna na stronie www.starmyhair.pl.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
 5. Udział w Programie jest dobrowolny.
 6. Uczestnicy Programu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 7. Udział w Programie i świadczenia na rzecz Uczestników nie są zbywalne.

 
Rozdział II. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna lub firma po zaproszeniu przez Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest prowadzenie działalności usługowej określonej kodem PKD 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.
 2. Nieaktywna Partner Card (dalej „Karta”) jest wysyłana wraz z zaproszeniem do przystąpienia do Programu. Aby aktywować kartę Uczestnik zobowiązany jest czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić Formularz „Zgoda na udział w Programie dla Partnerów STAR MY HAIR” (dalej: „Formularz”), złożyć podpis i przekazać Formularz Organizatorowi w jednym ze sklepów stacjonarnych lub listownie.
 3. Każdorazowo na zakupy przy użyciu Karty wystawiana jest Faktura VAT na dane przypisane do danej Karty.
 4. Partner Card nie może być używana jednocześnie z Loyalty Card lub Silver Card lub Gold Card.

 
Rozdział III. Partner Card

 1. Partner Card stanowi potwierdzenie uprawnienia Uczestnika do udziału w Programie.
 2. Partner Card uprawnia do uzyskania rabatu na większość produktów w Sklepach. Niektóre produkty nie są objęte rabatem, między innymi: meble, urządzenia fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre zestawy kosmetyków. Informacji, które produkty podlegają rabatowi może udzielić obsługa Sklepów.
 3. Procentowa wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie przez Organizatora i przekazywana w zaproszeniu do przystąpienia do Programu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości rabatu, o czym poinformuje Uczestnika z wyprzedzeniem listownie lub przez e-mail.
 4. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów w Sklepach, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
 5. W celu naliczenia rabatu należy okazać przy kasie Partner Card przed dokonaniem płatności.
 6. Organizator na Karcie umieszcza nazwę firmy / imię i nazwisko Uczestnika w polu „Posiadacz karty”. Partner Card nie jest kartą płatniczą.
 7. Partner Card jest przypisana do Uczestnika i jest niezbywalna. Partner Card nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom w celu prywatnych zakupów.
 8. Uczestnik nie może posiadać więcej niż jednej Partner Card.
 9. Niemożliwe jest korzystanie z Partner Card, która została zablokowana. Blokada następuje w związku z:
  1) rezygnacją Uczestnika z udziału w Programie;
  2) wykluczeniem przez Organizatora Uczestnika z Programu na skutek naruszenia przez Uczestnika Regulaminu;
  3) zakończeniem Programu przez Organizatora.

 
Rozdział IV. Rezygnacja, wykluczenie z Programu oraz zakończenie Programu

 1. Udział w Programie jest dobrowolny a Uczestnik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie bez terminu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji prosimy o zwrot wydanych Kart Organizatorowi.
 2. Rażące naruszenie Regulaminu przez Uczestnika Programu może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Programie oraz zatrzymaniem lub zablokowaniem Kart.
 3. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora.
 4. Organizator może odmówić osobie wykluczonej z Programu ponownego przystąpienia do Programu.
 5. Organizator ma prawo zakończyć Program po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie internetowej www.starmyhair.pl. Z upływem terminu zakończenia Programu następuje blokada wszystkich wydanych Kart (jeśli dotychczasowy Program nie zostanie zastąpiony podobnym programem dopuszczającym używanie wydanych wcześniej Kart).

 
Rozdział V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska z siedzibą w Karczewie przy ul. Sikorskiego 5/24. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych w Formularzu.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz żądania ich aktualizowania i poprawiania albo ich usunięcia w całości lub w części. Żądanie można zgłosić na piśmie na adres pocztowy STAR MY HAIR ul. Warszawska 18A 05-480 Karczew, na adres e-mail biuro@starmyhair.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
 3. Klient przystępując do Programu może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w Formularzu w celu przesyłania informacji handlowych oraz w celach marketingowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.

 
Rozdział VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu należy składać do Organizatora na piśmie na adres pocztowy STAR MY HAIR ul. Warszawska 18A 05-480 Karczew, na adres e-mail biuro@starmyhair.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuznania listownie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.


Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora: www.starmyhair.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie w Sklepach oraz na stronie internetowej www.starmyhair.pl.
 3. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2018.