REGULAMIN SKLEPU STAR MY HAIR

§ 1 Warunki ogólne


1. Firma STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska z siedzibą pod adresem: 05-480 Karczew, ul. Sikorskiego 5/24, REGON: 141748723, NIP: 5321919086 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.starmyhair.pl (Sklep).

2. Adres do korespondencji i dane kontaktowe: STAR MY HAIR 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 1A. Infolinia: (+48) 518 099 666. E-mail: sklep@starmyhair.pl

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o „Ochronie danych osobowych”, ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia.

O ile Klient wyrazi takie życzenie, dane te będą wykorzystywane w celu dostarczania newslettera (biuletynu informacyjnego) na wskazany adres e-mail.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem: http://www.starmyhair.pl/content/12-klauzula-informacyjna

Polityka cookies znajduje się pod linkiem: http://www.starmyhair.pl/content/2-polityka-cookies

4. Informacje o produktach w sklepie - opisy, zdjęcia i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji danego modelu.

6. Dokonanie zakupu w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2 Definicje


1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska z siedzibą pod adresem: 05-480 Karczew, ul. Sikorskiego 5/24, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, REGON: 141748723, NIP: 5321919086.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.starmyhair.pl.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 

§ 3 Procedura składania i realizacji zamówień


1.Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a firmą STAR MY HAIR Sandra Linda Dmytrowska.

3. Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny, na żądanie wystawiamy faktury VAT (poprzez wybranie takiej opcji i podanie danych do wystawienia faktury - m.in. numeru NIP - podczas składania zamówienia). Jeżeli Klient nie zaznaczy opcji faktury VAT podczas składania zamówienia, zostanie wystawiony paragon fiskalny i nie będzie możliwa zmiana na fakturę VAT. Podanie danych do faktury w wiadomości, komentarzu, uwagach nie jest wystarczające.

4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odwołania lub ograniczenia części oferty, zmiany cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba że zamówienie spełnia warunki darmowej dostawy (aktualne promocje określone są w Sklepie).

5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 4 Założenie konta w sklepie


1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Aby założyć konto należy podać następujące dane:
    - Imię i nazwisko;
    - Adres e-mail;
    - hasło.

2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez wpisanie loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.

3. Klient ma możliwość usunąć Konto w Sklepie w dowolnym momencie, bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adresy podane w § 1.

§ 5 Odstąpienie od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

5. Oświadczenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adresy podane w § 1. ust. 2 poprzez przesłanie oświadczenia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy zwykły koszt wysyłki oferowany przez Sprzedawcę (nie są zwracane dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia).

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona tą samą formą płatności, której Klient użył opłacając zamówienie. W przypadku gdy Klient składając zamówienie wybrał płatność "za pobraniem" - Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto w banku polskim w walucie PLN.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie w §1 ust. 2 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 6 Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące braku zgodności towaru z umową (rękojmi) w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić listownie lub drogą elektroniczną na podane adresy: sklep@starmyhair.pl, STAR MY HAIR, ul. Warszawska 18A, 05-480 Karczew. W większości przypadków do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie odesłanie towaru, chyba że Sprzedawca wyraźnie poinformuje, że nie ma konieczności odsyłania produktu. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres STAR MY HAIR, ul. Warszawska 18A, 05-480 Karczew.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego - jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 7 Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.